3boys2girls » 眼鏡類 » 更新``全新正貨GirlyChip久美子 400度,800度既con (自出價)

2013-4-20 16:17 momobor
更新``全新正貨GirlyChip久美子 400度,800度既con (自出價)

[size=6][color=DarkRed][b]$30/對 即放!![/b][/color][/size]

放全新正貨GirlyChip久美子 400度,800度各一對既con...
放係con盒到既,
冇戴過...
如果你地要原先既con樽睇下都可以...
交收果時直接比你睇!!


[size=6]顏色: 得返灰色
度數: 400*2 , 800*2
[/size]得返2對,要買就快手,
[img=685,350]http://4.bp.blogspot.com/-9Q0YZ-wLxnc/TvxAoKtI9LI/AAAAAAAAAWQ/AhPTbHcAiBg/s1600/girlychip.jpg[/img]
[img=310,417]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTygIejit8iVDH2_zsDRbEY6lyJzcPRVWW61z0_g1Daa_6SY4hH[/img][img=198,198]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9kIhnfrCxLCSU8CIPIa0_83pH9nac_B_ED3MMtSdqTfpa9sGOng[/img][img=133,136]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2aECidqxPTyls2GKPJtK2xQbnTeK99fEhKq81GbEf2Vd9h-BCTw[/img]

[[i] 本帖最後由 momobor 於 2013-9-10 13:52 編輯 [/i]]

2013-4-20 16:17 momobor
.

2013-4-20 16:19 momobor
.

2013-4-20 17:04 momobor
0

2013-4-20 22:06 momobor
.

2013-4-21 11:54 momobor
.

2013-4-21 11:58 momobor
.

2013-4-21 12:43 momobor
.

2013-4-21 13:08 momobor
.

2013-4-21 18:26 momobor

2013-4-21 23:04 momobor
.

2013-4-22 22:48 momobor
.

2013-4-22 22:55 momobor
.

2013-4-22 23:02 momobor
.

2013-4-23 17:59 momobor
.

2013-4-23 18:12 momobor
.

2013-4-23 20:44 momobor
.

2013-4-23 20:59 momobor
0

2013-4-24 19:37 momobor
.

2013-4-24 19:43 momobor
.

2013-4-24 20:12 momobor
0

2013-4-24 22:47 momobor
.

2013-4-24 22:53 momobor
.

2013-4-25 20:39 momobor
.

頁: [1] 2 3 4 5 6


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.